Terms and conditions of use

תקנון שימוש באתר C-MEE:

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. אנה מיכל תעשיות בע"מ ח.פ 515700052

2. האתר - אתר האינטרנט c-mee.com .

3. הבגדים - הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. זמן אספקת הסחורה:

אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מעת אריזת ההזמנה .

5. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו  פירט המזמין 

6. כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

7. המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד אשר נרשם ע"י המזמין כמועד בו הוא מעדיף לקבל את הסחורה.

8. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.

9. ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

הוראות כלליות

1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים והוא בבעלות אנה מיכל תעשיות בע"מ  ומנוהל על ידה

3. 3. לכל שאלה ואו בקשה ואו הבהרה ניתן לפנות בשמחה ישירות לשרות הלקוחות של c-mee   במייל: hello@c-mee.com

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי כל אדם באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי כל אדם באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין c-mee לבין המזמיןהגולש באתר. 

5. כל המבצע רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או אנה מיכל תעשיות בע"מ ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

6. c-mee  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

8. רישומי המחשב של c-mee בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, c-mee תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

10. c-mee אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

11. c-mee עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע הנכון והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וc-mee לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

12. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין.

13. המחירים אינם כוללים דמי משלוח המחיר של דמי המשלוח יפורט בהמשך. 

14. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

15. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

16. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה גם לנקבה ולהיפך.

הרשמה לאתר C-MEE וביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה. 

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, c-mee לא תוכל להבטיח את הגעת המוצרים ליעד. במקרה שהמוצרים יחזרו c-mee בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין תבצע c-mee בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי c-mee יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. היה ולא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה על כך וידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני c-mee במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא c-mee מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לc-mee ו/או תבטל c-mee את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית c-mee להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת c-mee, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין  במוצר החלופי, c-mee תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לc-mee על ידי המזמין.

8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר c-mee כיעד המבוקש של המזמין.

9. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המזמין כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין  (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

המזמין הינו בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

10. יובהר כי c-mee תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

אם המזמין מסר פרטים שגויים בעת ביצוע ההזמנה

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

אם ישנו חוב כספים לc-mee או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי c-mee, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני c-mee, יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין .כן יובהר, כי c-mee תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית,- תוך 14 יום מקבלתו. למעט פריטים שנקנו בסייל שיש להחזירם תוך יומיים מיום קבלתם.

4. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

5. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

6. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

7. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- יקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש"ח- הזול מבינהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוח הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם, ללא ניכוי.

8. מול מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, גרביים, חזיות ,לא תינתן האפשרות לקבל זיכוי כספי. בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים לרבות חזיות סיליקון, כיסויי פטמות וגרביונים אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.

9. אופן החזרת המוצרים – המזמין יצור קשר עם הנהלת החברה בטלפון מספר: ________ בין השעות 0900-1600 או במייל hello@c-mee.com והחברה תתן לו את פרטי הכתובת למשלוח הפריטפריטים חזרה אליה המזמין אף יוכל לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו הבלעדי של המזמין.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. c-mee מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים. במידה והמזמין מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות יאלץ המזמין לשאת בתשלום בסך 60 ש"ח עבור השליחות. מסירת רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע בתום 5 ימי עסקים. " איורים חריגים " יכולים להשתנות בהתאם למדיניות חברת השליחים, לרבות: ישובי רמת הגולן, גבול הצפון, עוטף עזה, המגזר הערבי, ישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק, אילת, ים המלח וישובי הערבה.

3.  c-mee לא תקח אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשות המזמין כדי לנסות לפתור כל בעיה  העלולה לעלות.

4. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת c-mee לספקה.

5. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

6.  המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

7. היה והלקוח מעוניין לשנות כתובת החל מאיסוף המשלוח מהחברה על ידי חברת המשלוחים יחויב הלקוח בתוספת של 25 ₪ .

אחריות

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז c-mee שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את c-mee ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא c-mee באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. c-mee אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או c-mee לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.  הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות במייל Hello@c-mee.com , והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים

1.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של c-mee בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של c-mee מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4.  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם c-mee וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של c-mee בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של c-mee.

8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות

1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המזמין מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצון של המזמין ובהסכמתו בלבד. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת של המזמין למסירה.

3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לc-mee לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

4. c-mee אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. 

5.  c-mee נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, c-mee, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של c-mee.

6. c-mee משתמשת בחברת פיי פלוס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

7. חברת פיי פלוס עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.

8. c-mee מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינים.

9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

10. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

מדיניות החלפה

במידה והמזמין לא מרוצה מסיבה כלשהיא מפריט שהזמין, או שבגלל כל סיבה אחרת מעוניין להחליף אותו בפריט אחר

ניתן לבצע החלפה מאותה הזמנה כאשר עלויות המשלוח יחולו על המזמין. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בין השעות 0900-1600 בטלפון מספר 0723222720  על מנת לבדוק המצאות הפריט האחר שבו מעוניין הלקוח ולבדוק אם הפריט זמין למשלוח. ניתן לבצע החלפה אחת לכל מוצר. עלויות המשלוח יחולו על המזמין ועליו בלבד.

מדיניות החזרה

1. במידה והלקוח לא מעוניין בפריט שקיבל יוכל להחזירו לחברה ללא דמי ביטול עד 14 ימים מיום קבלתו ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, יודגש כי התווית שהגיעה עם הפריט חייבת להיות עליו בשלמות בעת ההחזרה.

2. יובהר כי במקרה של דואר/ שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי לצורך החזרת הפריט

פריטים שמופיעים בקטגוריית סייל -במקרה בו ההחזרה בוצעה שלא בעקבות פגם, מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)ייגבו דמי ביטול  בשעור של 5% מגובה העסקה ועד 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם .                                        

יודגש ויובהר כי בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים ,חזיות סיליקון, הלבשה תחתונה וגרביים אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.

3. פריטים שנקנו במבצע ניתן להחזיר עד יומיים מיום קבלתם.

את הזיכוי הכספי יקבל הלקוח בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדי החברה, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה- החברה תבצע את הפעולה מול חברת האשראי.    

אספקה ומשלוחים

הפריטים ששנרכשו יישלחו אל המזמין באמצעות חברות שליחויות, חברת השליחויות תתאם עם המזמין מראש את זמני ההגעה שלה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא את הפריט למשלוח עד שני ימי עסקים מיום הזמנת הפריט.

משלוח עד הבית לרוב מגיע לכל חלקי הארץ בטווח שבין 1-3 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה) לאחר אריזתו, בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית יגיע עד 5 ימי עסקים. במקרים בהם חברת השליחים לא מגיעה ליישוב שציין המזמין בהזמנתו תעדכן החברה את המזמין כי עליו לשנות את כתובת היעד או לבטל את הזמנתו לפי בחירתו. יודגש כי החברה לא תשא בכל אחריות על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות.  ככל וחברת המשלוחים לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, החברה תודיע על כך למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

 עלויות משלוח

שליח עד הבית בהזמנה מעל 250 ש"ח (לכל חלקי הארץ)- חינם

שליח עד הבית בהזמנה מתחת לסכום של 250 ₪ - 30 ₪ 


Product successfully added to your shopping cart
Quantity
Total
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products
Total
Continue shopping Proceed to checkout